Journal of Research in Ayurvedic Sciences

Register      Login

VOLUME 1 , ISSUE 2 ( April-June, 2017 ) > List of Articles

Clinical Efficacy and Safety of Navayasa Churna in the Management of Iron Deficiency Anemia

By: BR Meena, Omraj Sharma, Harbans Singh, SK Sharma, VB Kumavat, Rajesh Sannd, GC Bhuyan, Bhagwan Sahai Sharma
VOLUME 1 , ISSUE 2
 

Journal of Research in Ayurvedic Sciences

Clinical Safety of Selected Ayurvedic Formulations in Rheumatoid Arthritis

By: Bikratan Das, Sangeeta Sangvikar, Shashi Ghosh, AK Jain, GK Swami, Saiprasad, Alok Srivastav, DS Sahu, Tapasi Borah, MM Rao, VB Kumawat, Pitta Srinivas, KK Singh, SK Mehar, Rajesh Kumari
VOLUME 1 , ISSUE 2
 

Journal of Research in Ayurvedic Sciences

Clinical Safety of Selected Ayurvedic Formulations in Iron Deficiency Anemia

By: Rajesh Sannd, Banmali Das, HML Meena, Omraj Sharma, Harbans Singh, BR Meena, SK Sharma, VB Kumavat, GC Bhuyan
VOLUME 1 , ISSUE 2
 

Journal of Research in Ayurvedic Sciences