Journal of Research in Ayurvedic Sciences

Register      Login

VOLUME 4 , ISSUE 4 ( October-December, 2020 ) > List of Articles

Clinical Evaluation of Upanaha with Vachadi Churna in the Management of Osteoarthritis Knee

By: Deepa Makhija, VC Deep, Sunita Mata, Ramavtar Sharma, KM Pratap Shankar, Vaibhav A Charde, Richa Singhal, Rakesh Rana, Adarsh Kumar, Bharti Gupta, N Srikanth
VOLUME 4 , ISSUE 4
 

Journal of Research in Ayurvedic Sciences

Clinical Safety of Selected Ayurvedic Formulations in Osteoarthritis

By: Sunita, Shruti Khanduri, Sarada Ota, Pradeep Dua, Babita Yadav, Savita Sharma, Hemant Panigrahi, Puthanveetil Kesavan Sudarsanan Nair, Tapsi Borah, Deepa Makhija, Radhakrishnan, Dinesh Baruah, Anil Mangal, Uday Ravi Sekhar Namburi, Maha Meda Rao, Veliparambil Chandran Deep, Pramila Devi, Shubhashree Thejasvi, D Ankush, Ankush Jadhav, AJV Sai Prasad, Kishore Kumar, Vinod K Lavaniya, V Rakesh Narayanan, Rakesh Rana, Richa Singhal, Bharti Gupta, Madan Mohan Padhi, Narayanam Srikanth
VOLUME 4 , ISSUE 4
 

Journal of Research in Ayurvedic Sciences

CCRAS Initiatives against COVID-19 Pandemic

By: Prof. Vaidya Kartar Singh Dhiman
VOLUME 4 , ISSUE 4
 

Journal of Research in Ayurvedic Sciences